Kunstvakken inclusief CKV (vanaf 2018-2019)

Kunstvakken inclusief CKV is een verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. De essentie van het vak is dat leerlingen culturele en kunstzinnige activiteiten meemaken en eigen werk produceren en presenteren. De leerlingen reflecteren op deze activiteiten met een vormvrij kunstdossier.

Domeinen

Het examenprogramma bestaat uit vier onderdelen:

 1. Oriëntatie op leren en werken
  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij. 
 2. Basisvaardigheden
  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven en verwerken. 
 3. Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping
  De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende vorming, muziek, dans en drama). Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk. 
 4. Reflectie en kunstdossier
  De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop reflecteren. 

Schoolexamen en aantal uren

Leerlingen sluiten het vak af met een schoolexamen, dat naar behoren moet worden afgerond. De school kan zelf beslissen of het in leerjaar drie of leerjaar vier wordt afgesloten, of verspreid over deze twee jaren. Scholen krijgen het advies om minimaal 40 uur te besteden aan het vak. 

Handreiking 

Om docenten houvast te geven bij het examenprogramma maakte SLO een digitale handreiking met informatie over de inhoud en organisatie van het schoolexamen. De handreiking geeft antwoorden op vragen als: wat zijn de wettelijke kaders, hoe geef ik vorm en inhoud aan schoolexamentoetsen, hoe stel ik een goed doordacht PTA samen, hoe stem ik mijn schoolexamen af met andere vakken?
Naar de handreiking

Verduidelijking examenprogramma 

Dit examenprogramma geldt vanaf het schooljaar 2018-2019, voor leerlingen die in augustus 2018 in het derde leerjaar starten. Het is een verduidelijking van het vak Kunstvakken 1 (CKV), dat tot en met schooljaar 2017-2018 geldt. De belangrijkste verschillen met het vorige examenprogramma zijn de naam, het vormvrije kunstdossier en de productie en presentatie van eigen werk (domeinen 3 en 4). 

Meer informatie

Examenprogramma Kunstvakken inclusief CKV (Officiële bekendmaking)  
Verschillen oude en nieuwe examenprogramma
Examenprogramma Kunstvakken 1 (tot en met schooljaar 2017-2018)
Eindtermen kunstvakken 1 (alleen schoolexamen)