FAQ's nieuwe examenprogramma CKV

We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen over het nieuwe examenprogramma voor CKV voor je op een rijtje gezet.

Welk examenprogramma is van toepassing?

Het nieuwe examenprogramma CKV geldt voor havo-kandidaten die in 2019 of later hun diploma ontvangen en voor vwo-kandidaten die in 2020 of later hun diploma ontvangen. In het schooljaar 2017-2018 is voor de eerste maal gelegenheid geboden tot het afleggen van een schoolexamen op grond van het nieuwe examenprogramma. Leerlingen die in 2017-2018 in het vierde leerjaar zaten, hebben dus deelgenomen aan het schoolexamen volgens het nieuwe examenprogramma.
Meer informatie en een overzicht van het programma per schooljaar

Is er een overgangsregeling voor leerlingen die CKV volgens het oude programma hebben afgesloten en blijven zitten of zakken voor hun examen?

Het besluit van 9 juni regelt als overgangsrecht voor het afsluiten CKV (artikel VII): 'Eindexamenkandidaten die CKV afsloten volgens het programma dat gold tot 1 augustus 2017 krijgen daarvoor voor de laatste maal bij het havo-examen in 2019 en bij het vwo-examen in 2020 een beoordeling (als goed of voldoende).'

CKV wordt vanaf 1 augustus 2017 afgesloten met een cijfer? 

Ja. Dit cijfer komt in de plaats van de aanduiding 'voldoende' of 'goed'. Het cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer. Andere verplichte onderdelen van het combinatiecijfer zijn maatschappijleer en het profielwerkstuk. 
Meer informatie over de berekening en keuze-onderdelen van het combinatiecijfer

Wat moet een school vastleggen over de examinering van CKV?

CKV is een schoolexamen, en daarom moet elke school een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opstellen. Het PTA is een formeel en wettelijk schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend. Verplichte onderdelen zijn: alle onderdelen van het examenprogramma; de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen; de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen; de weging van de verschillende onderdelen.
Meer informatie over het PTA
Meer informatie over kaders vanuit van de school

Waar kan een school terecht voor vragen over het examen?

Docenten en schoolleiders kunnen terecht bij het Examenloket met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs. Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur via 070 757 51 77 of per mail examenloket@duo.nl. Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

En waar kunnen leerlingen en ouders terecht als zij vragen hebben over het examen?

Ouders en leerlingen kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. Telefoonnummer 0800 50 10 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Is er een minimum aantal lesuren voor CKV?

Er bestaat geen wettelijk verplicht aantal lesuren voor vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dus ook niet voor CKV. Bij het merendeel van de havo- en vwo-leerlingen staat CKV in het vierde leerjaar voor twee uur op het rooster.  

Wat zijn de verschillen tussen het havo- en het vwo-programma?

  • Havo-leerlingen moeten in domein B (verbreden) in tenminste drie kunstdisciplines inhoud, vorm en betekenis van kunstuitingen kunnen beschouwen. Voor vwo-leerlingen geldt een minimum aantal van vier kunstdisciplines.
  • Vwo-leerlingen moeten kennis die ze opdoen in domein B kritisch analyseren en contextualiseren in domein C. Van havo-leerlingen wordt dit niet verwacht.
  • De studielast voor havo is 120 uur, voor vwo 160 uur. 

Moeten huidige CKV-docenten worden bijgeschoold?

Bijscholing is niet verplicht. De Vernieuwingscommissie CKV die de minister adviseerde over het nieuwe programma doet de aanbeveling scholingsactiviteiten op te zetten voor docenten en educatief medewerkers.  De commissie denkt dat docenten gebaat zijn bij scholing gericht op de dimensies uit domein B, op het uitvoeren van onderzoek (domein C) en het beoordelen van opdrachten (met een cijfer) en onderzoek van leerlingen.
Overzicht scholingsaanbod

Is er ook een vernieuwd CKV-examenprogramma voor vmbo?

Vanaf schooljaar 2018-2019 geldt een herziend programma voor CKV vmbo. Het is geen vernieuwd programma zoals bij CKV havo/vwo. De herziening van CKV vmbo heeft betrekking op eindtermen 3 en 4 en de naamgeving.
Programma CKV vmbo vanaf 2018-2019