Cultuureducatie speciaal (basis)onderwijs

dans

Ook in het speciaal onderwijs vallen de kerndoelen op het gebied van cultuureducatie onder het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Scholen in het speciaal onderwijs geven zelf invulling aan de manier waarop zij aan de kerndoelen willen voldoen.

Twee sets kerndoelen

In het speciaal onderwijs is er een set kerndoelen voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en een set voor zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte kinderen. De kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie voor leerlingen met een enkelvoudige beperking sluiten zo veel mogelijk aan bij die voor het reguliere basisonderwijs, maar houden rekening met de verschillende beperkingen van de leerlingen.

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie so

Leerlingen met enkelvoudige beperking/stoornis

Voor deze groep leerlingen omvat het leergebied kunstzinnige oriëntatie de domeinen tekenen en handvaardigheid, muziek, en spel en beweging.

Zeer moeilijk lerenden

Voor deze groep leerlingen omvat het leergebied kunstzinnige oriëntatie de domeinen tekenen en handvaardigheid, muziek en dramatische vorming.

Leerlingen met psychiatrische problematiek

Kerndoelen voor leerlingen met psychiatrische problematiek, dan wel ernstige leer- en/of gedragsproblemen, en voor het voortgezet speciaal onderwijs zijn nog in ontwikkeling.

Kerndoelen speciaal basisonderwijs (sbo)

Voor het speciaal basisonderwijs gelden voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie dezelfde kerndoelen als in het reguliere onderwijs.

Leerlijnen cultuuronderwijs 

De CED-Groep ontwikkelde in samenwerking met het onderwijsveld leerlijnen voor alle clusterscholen. Deze zijn eind 2007 opgeleverd en in gebruik genomen. 
De leerlijnen voor het speciaal onderwijs zijn ontwikkeld door eerst basisleerlijnen te maken per vakgebied vanuit de kerndoelen van SLO. De kerndoelen zijn opgedeeld in subdoelen. Deze subdoelen worden bereikt vanuit tussendoelen, van 1 tot 8, passend bij de ontwikkelingsleeftijd die leerlingen in de betreffende groep zouden hebben bij een reguliere ontwikkeling. Dit worden de basisleerlijnen genoemd.
De basisleerlijnen speciaal onderwijs zijn vervolgens per cluster aangepast aan clusterspecifieke afwijkingen van de basisleerlijn.

De CED-groep heeft de verschillende leerlijnen per leergebied en per cluster in een zip-bestand op de website staan. Daar zijn de leerlijnen te downloaden. Voor begeleiding bij de implementatie van de leerlijnen kunt u terecht bij CED-groep.

Handreiking voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte (SLO)

Bij het Leerplankader ontwikkelde SLO een handreiking voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis die normaal tot moeilijk leren.
Download de Handreiking bij Leerplankader voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte