De lumpsum is één budget dat scholen ontvangen van het Ministerie van OCW voor alle kosten. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling.

Schoolbesturen hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen, het beleid kan beter op de situatie van de school worden afgestemd en maatwerk voor leerlingen is mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

De Velo (vereenvoudigde Londo-gelden) zijn onderdeel van de lumpsum en zijn bestemd voor culturele vorming, met € 105,31 per school en € 4,39 per leerling aan budget. Dit geld mag behalve aan cultuuractiviteiten, ook gebruikt worden voor de aanschaf van een methode, materiaal of bij/nascholing personeel over cultuureducatie.

Programma van eisen basisonderwijs
Oorspronkelijke regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012

Materiële bekostiging

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor 2017 vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 0,2%. Elk jaar worden de bedragen opnieuw vastgesteld/geïndexeerd. 

Materiële bekostiging 2018

Bij de onderwijsbegroting

Alle akkoorden op een rijtje