Wat zeggen anderen over ons?

‘LKCA is een belangrijke speler, omdat het ingaat op waar de behoefte is binnen het culturele veld. Zo is LKCA een van de weinig landelijke partijen die écht iets doet met urban, of dat nou hiphop of spoken word is. Ze faciliteren, denken mee en dragen zo hun steentje bij aan de ontwikkeling van dit genre. Hierin laat het LKCA zien dat zij voorop lopen, toekomstgericht zijn en toegevoegde waarde zijn aan het culturele veld.’
Cees de Beer, Mensen zeggen dingen

‘Voor ons is het LKCA een belangrijke partij binnen het veld van erfgoededucatie. Vanuit ons perspectief vervult zij haar rol naar het werkveld gedegen en met verve.’
Ben Bregman, Vakoverleg erfgoededucatie

‘Wat fijn dat het LKCA er is! En wat hebben ze goed geluisterd de afgelopen jaren naar wensen uit het veld.’
Bram Relouw, Kunstloc Brabant

‘Professioneel, communicatief en productief, luisterend oor voor wat zich in het werkveld afspeelt, een spil tussen beleid en uitvoerenden waar nodig, maar ook op beschouwend als het kan of moet.’
Joop Boerstoel, dirigent

‘LKCA is de spil in het landelijke cultuurweb. Op de hoogte van ontwikkelingen, vraagbaak, aanjager. Voor mij als cultuurdocent op een pabo is het heel belangrijk dat er een plek is waar alle lijntjes samenkomen.’
Pieter Blanken, Saxion

‘Zij zijn zeer benaderbaar en zorgen voor kennisdeling, ontwikkeling en vernieuwing in het werkveld door medewerkers in de culturele sector te betrekken bijvoorbeeld door kennisdelingsbijeenkomsten.’
Marijke Blok, Kunstcircuit Deventer

‘De activiteiten, onderzoeken, netwerken, beleids- en kennisoverdracht van LKCA  vormen voor Introdans een onmisbare schakel in de maatschappelijke domeinen waarin we werken.
En niet alleen voor Introdans maar ook voor onze partnerinstellingen is LKCA de afgelopen jaren een onmisbare steun, vraagbaak, inspiratie- en kennisbron en aanjager van cultuureducatie en amateurkunst geworden.’
Annemieke Vervoort, Introdans

‘Inclusie speelt een belangrijke rol in het welbevinden van onze samenleving. Op alle levensterreinen hebben we hier nog een lange weg te gaan. Binnen de cultuursector speelt LKCA een wezenlijke rol in  het realiseren van inclusie. Participatie aan het culturele leven vermindert sociale isolatie.  Beperking van de activiteiten van LKCA kan proces naar inclusie stagneren en dat zien we als zeer onwenselijk.’
Margit van Hoeve, Coalitie voor Inclusie

‘Luisterend en dienstbaar, verbindend en onderscheidend, agendasettend en deskundig. De opinie van de Raad voor Cultuur dat het LKCA geen reflectie heeft gepleegd en ook geen behoeftenonderzoek heeft uitgevoerd is absoluut niet mijn ervaring, het is onbegrijpelijk en lijkt gebaseerd op oude beelden. LKCA heeft meer vertrouwen verdiend.’
Frank v.d Hulst, voormalige directeur-bestuurder Kunst Centraal

‘Ik heb juist bij LKCA de afgelopen jaren allerlei veranderingen en doorontwikkelingen gezien, die vooral in de afgelopen 1,5/2 jaar heel duidelijk hun vruchten afwierpen.’
Jeska Aasman, zelfstandig onderwijspedagoog

‘Ik vind LKCA de laatste jaren steeds zichtbaarder en meer uitgesproken worden. Ze zoeken de samenwerking op en kijken actief waar het veld behoefte aan heeft.’
Mirjam de Cloo, Cultuurhuis Heemskerk

‘De mensen die bij LKCA werken zijn toegankelijk, laagdrempelig, kundig en zeer helpend. Zij zorgen ervoor dat ik zowel als kunstenaar, therapeut als cultureel medewerker aan een school, steeds up to date blijf wat betreft onderzoek, ontwikkelingen, vakliteratuur.’
Marijtje van der Veen, intern cultuurcoördinator / creatief therapeut / kunstenaar

‘LKCA is de afgelopen jaren zichtbaarder geworden in het veld en weegt haar rol en functie scherp af om datgene te doen waartoe andere partijen niet in staat zijn, maar wat wel nodig is om cultuureducatie en participatie te bewerkstelligen voor iedereen.’
Sonja Rinkel, zelfstandige

‘LKCA is ons al jaren tot steun, maar toont daarnaast een belangrijke doorontwikkeling de laatste jaren. Ze helpt ons beleidsveld direct, maar ook via kennis aan gemeenten en provincies. We waarderen de benaderbaarheid en het op onze behoefte toegepaste advies. Onderzoek hoort daarbij, vooral als dat ook praktijkgericht en kwalitatief is, zoals ik het ken van LKCA.’
Kim Harsta, Cultuur19

‘LKCA maakt het mogelijk vernieuwende projecten op gebied van kunst- en cultuureducatie naar een hoger niveau te tillen. LKCA is daarin de voorloper, onmisbaar voor het werkveld. De ondersteuning die LKCA biedt met het onderzoek zorgt ervoor dat effecten meetbaar en overdraagbaar zijn.  Juist de koppeling tussen praktijk en onderzoek, en vervolgens weer terugkoppeling naar de praktijk, is uitermate waardevol.’
Sterre Delemarre, fotograaf

‘Door de ontwikkelingen binnen LKCA is deze organisatie een actieve en inmiddels onmisbare partner geworden. Niet alleen alle kennis die LKCA in huis heeft maar vooral alle onderzoeken die zij uitvoeren (ook regelmatig op verzoek) maken het mogelijk om onze positie in Noord-Nederland en de cultuurparticipatie binnen onze provincie te versterken.’
Jan-Willem van Kruyssen, organisatie van muziekverenigingen in Fryslân

‘Het werk van LKCA is niet eenvoudig te vatten in eenduidige termen van vraag en aanbod maar kenmerkt zich door zorgvuldige begeleiding van talloze partijen in een sterk beweeglijke sector. LKCA doet dat met veel talent en positioneert daarbinnen op een productieve manier het onderzoek. LKCA heeft een uitstekend en inspirerend contact met alle relevante vertegenwoordigers van haar  vakgebied in de universitaire wereld en geeft unieke vorm aan de connectie van haar sector met fundamenteel onderzoek.’
Johan Kolsteeg, Rijksuniversiteit Groningen

‘De Raad voor Cultuur wil dat LKCA aantoont dat zij aansluit op concrete wensen en deze vertaalt in concrete, daarop gebaseerde activiteiten. Beste Raad, werken aan de basis van de samenleving, die geen moment stil houdt, maar voortdurend in beweging is en zich constant ontwikkelt vraagt niet om een organisatie die vanachter een bureau wordt aangestuurd, volgens een plan waarbij altijd tussen de lijntjes wordt gekleurd. Waarbij het beleid een simpele optelsom is van relevante factoren. Dat werk vraagt om een dynamische, reflectieve en communicerende organisatie als LKCA, waarin verbeeldingskracht, samenspraak en procesgericht werken centraal staan.’
Hink Speulman, Keunstwurk

Vanuit de Vereniging CultuurProfielscholen (VCPS) Voortgezet Onderwijs hebben wij een jarenlange goede samenwerking met het LKCA.

‘Wij organiseren samen de landelijke bijeenkomst Cultuurdag VO en maken dankbaar gebruik van de verbindende rol die het LKCA speelt op landelijk niveau voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, bijvoorbeeld middels het consulentenoverleg Voortgezet Onderwijs. Een kenniscentrum zoals LKCA is dringend nodig om kennis en informatie te bundelen en te delen, het landelijke veld te monitoren en onderzoek te initiëren en uit te voeren. De culturele infrastructuur in Nederland is kwetsbaar, vele organisaties zijn te klein om alle taken goed te vervullen en LKCA is de rots in de branding voor hen. Een van de doelen van de VCPS is om onderzoek op het gebied van cultuureducatie meer de klas in te brengen. Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis, expertise en het netwerk van LKCA. Onze leden, de schoolleiders en docenten op cultuurprofielscholen vragen steeds vaker om belangenbehartiging en om de waarde van kunst en cultuur onder de aandacht van beleidsmakers te brengen. Ook hier maken wij dankbaar gebruik van LKCA- expertise bijvoorbeeld door de cursus Public Affairs of gebruik te maken van de uitwerkingen van Cultuur deel je! Zonder LKCA zou onze eigen ondersteuningsopdracht aan kracht en kwaliteit boeten.’
Edien Lammers (op persoonlijke titel), Programmamanager bij Steunpunt CultuurProfielScholen Voortgezet Onderwijs & Projectleider vmbo bij FleCk, expertisecentrum cultuureducatie Flevoland

‘De Participatie Federatie is bij LKCA voor kennisbundeling en -deling aan het juiste adres. Door de landelijke netwerken waarin LKCA werkt, is het bereik en effect groot.’
Harry van de Louw, directeur De Vaillant

‘Wat heb ik ontzettend genoten van het Kennis Delen Festival! Veel mensen gesproken, maar vooral ook veel kennis opgedaan, waarvan ik merk dat die relevant is voor de praktijk.Ik ben het weer aan het doorgeven en dat vind ik ontzettend mooi!’
Deelnemer Kennis Delen Festival III, Cultuur stevig in het onderwijs

‘De dag maakte duidelijk dat het heel belangrijk is om voor alle doelgroepen in de samenleving cultuur in te zetten als bindmiddel.’
Deelnemer symposium Veerkracht

‘LKCA heeft onderzocht wat de nieuwe GS-colleges investeren in cultuur. In de meeste provincies gaat het om enkele tientallen miljoenen. Gelderland staat aan kop met 70 miljoen euro. Noord-Holland bungelt in de onderste regionen met 11,3 miljoen. Mijn fractie vindt dat de provincie hier wel wat meer ambitie zou mogen tonen.’
Dhr. Eric Smaling, statenlid SP uit de notulen van de Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland