Presentaties, posters en scripties van studenten

Onderzoeksconferentie 2014 foto Geert de Jong

Goed onderzoek van studenten levert een belangrijke bijdrage aan de kennisbasis voor cultuureducatie en -participatie én aan praktijkinnovatie. Tijdens de onderzoeksconferentie presenteerden afgestudeerde masterstudenten hun onderzoek in de postersessies.

Postersessie 1

Zonder oké, is het boek alleen een ding met de letter B
Jolanda Hugens - MA Kunsteducatie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Kunnen elementen uit gameprincipes de leesmotivatie van vmbo jongeren positief beïnvloeden? In dit ontwerponderzoek is de rol van spelelementen voor leesmotivatie, -houding, -plezier en -gedrag onderzocht. Hoe kunnen spelelementen de betrokkenheid bij een leescampagne verhogen? De bevindingen zijn verwerkt in een educatief ontwerp dat zorgt voor een spelende verkenning van het boek.
Presentatie
Poster

De Battle
Nikki Huisman - BA Communication and Multimedia Design, Hogeschool Rotterdam
Ontwikkelingsorganisatie Edukans kan bewustwording en betrokkenheid onder leerlingen vergroten door de inzet van een interactieve applicatie. Door herhaling van winformatie over ontwikkelingslanden, zal de informatie beklijven en ontstaat er uitbreiding van kennis. Als de waarden van een leerling worden geraakt, leidt de kennis tot een eigen mening over ontwikkelingslanden. Deze mening kan vervolgens eiden tot actie, die opnieuw de kennis kan beïnvloeden.
Poster

Jeugdtheater: de ultieme vorm van cultuureducatie?
Linde Schneijderberg - MA Theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam
Wat zijn visies van theatermakers, onderzoekers en het publiek op jeugdtheater? Theorieën van ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget worden gecombineerd met kunst- en theater specifiekere theorieën over cognitie en esthetische ervaring. Zij bieden een referentiekader om visies aan te toetsen. Via een casestudy is onderzocht hoe het kinderpubliek de vormgeving beleefde van de voorstelling Alleen op de wereld voor 8+ van Maas theater en dans.
Poster

Een theatrale geschiedenis-spelshow ontwerpen
Jelle de Vrijer & Brigitte Ravensbergen - ILO, Universiteit van Amsterdam
In 2011 startte het Rijksmuseum Amsterdam met ‘Jij & de Gouden Eeuw’, een theatrale workshop voor families en primair onderwijs. Hierin worden kinderen door middel van theater (acteurs en zelf spelen) bekend met drie onderwerpen uit de Gouden Eeuw: Hugo de Groot, Nova Zembla of Rembrandt. Met welke factoren moet rekening gehouden worden bij het ontwikkelen van een gelijke theatrale workshop die geschikt is voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs?
Poster

Van feiten naar concepten in kunstonderwijs
Jelle de Vrijer - ILO, Universiteit van Amsterdam
Veel leerlingen leren kunsttheorie via stapsgewijze verwerking in plaats van diepteverwerking. Leerstof is echter beter te onthouden op begripsniveau dan als losse feiten. Bovendien is begrijpen van belang voor het ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden, zoals toepassen en evalueren. In dit onderzoek is nagegaan hoe het leergedrag van leerlingen door het aanleren van leerstrategieën en metacognitieve bewustwording kan worden aangepast zodat zij meer diepteverwerking gebruiken bij het leren van kunsttheorie.
Poster
Scriptie

Postersessie 2

Peerfeedback in ontwerponderwijs
Marije Smits - MA Kunsteducatie, Piet Zwart Institute (Hogeschool Rotterdam)
Wat zijn voorwaarden voor het effectief inzetten van peer feedback in het ontwerponderwijs van Visual Design? Ontwerpen is een sociaal proces waar feedback geven en ontvangen op een vanzelfsprekende manier deel van uit maakt. Feedback is een krachtig instrument in het leerproces. In een omgeving waar in dialoog aandacht is voor kwaliteit van onderzoek, idee en uitwerking en waar ruimte is voor feedback op houding, aanpak en visie kan een ontwerper zich ontwikkelen.
Poster

Past drama in een hokje?
Debbie Klarenbeek & Borius van der Meulen - MA Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
In hoeverre is het beoordelingsinstrument (rubrics) voor dramalessen in het voortgezet onderwijs van Lok (2013) toepasbaar en valide volgens docent en leerling? De resultaten van dit onderzoek gaan over de inzetbaarheid binnen de lespraktijk en over inhoudsvaliditeit; volledigheid, normering, meetbaarheid, woordkeuze, niveauomschrijvingen, indeling en dekkendheid. Het instrument blijkt een goede basis maar begrippen moeten gespecificeerd worden en consequenter worden gebruikt.
Presentatie
Poster
Eindverslag praktijkonderzoek

Kijken naar jezelf, vanuit het oogpunt van de ander
Wendy Viel - MA Kunsteducatie, Hanzehogeschool/NHL Hogeschool
Hoe kan reflectie op spelvaardigheden binnen het kunstvak theater met leerlingen uit de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zodanig plaatsvinden dat zij inzicht krijgen in de stand van de eigen ontwikkeling van deze vaardigheden? Dit onderzoek laat zien dat feedback en het gebruik van videobeelden in de theaterles leerlingen kan helpen bij het reflecteren en bij het verkrijgen van inzicht in hun spelvaardigheden.
Poster

'Dat moet je niet zo zwart-wit zien'
Steven Faber & Hannie van Veldhoven - MA Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Wat zeggen en denken hoofdvakdocenten te beoordelen bij de eindtentamens hbo bachelor piano? Beoordelen docenten klassiek en jazz&pop op dezelfde manier? Docenten blijken vooral holistisch te oordelen. Ambachtelijkheid en visie en creativiteit zijn de belangrijkste competenties waarop beoordeeld wordt. Docenten laten zich niet zozeer leiden door competenties en criteria, maar hanteren eigen normen en bewoordingen, die niet altijd gelijk voor iedereen zijn.
Presentatie
Poster

Creativiteit & Bèta
Eric Verouden - MA Leren en Innoveren, Fontys Hogeschool
In STEM/science wordt van toekomstige professionals veel innovatieve denkkracht en handelen gevraagd. De Fontys leraren opleiding in Tilburg leidt toekomstige bèta docenten op en wil aansluiten bij deze ontwikkeling. Welk beeld hebben opleiders van creativiteit? En hoe beïnvloed dit beeld vervolgens hun handelings-strategieën rondom creativiteit in hun lessen aan de toekomstige bètadocenten?
Poster

Postersessie 3

Reisverhalen
Margit Odems - MA Kunsteducatie, Hogeschool van de Kunsten Utrecht
Wat levert een community arts project op voor de deelnemer? Om een maatschappelijk veranderingsproces tot stand te brengen moeten deelnemers aan sociaalartistiek projecten zich persoonlijk ontwikkelen. Of verandering bereikt wordt moet bekeken worden vanuit het perspectief van de deelnemer. In dit ontwerponderzoek is een onderzoeksmethodiek ontwikkeld die deelnemers inzicht biedt en actief eigenaar maakt van hun ontwikkelingsproces.
Poster

Verhalen van meedoen in beeld
Paola de Bruijn - MA Kunsteducatie, ArtEZ
Op welke wijze levert betekenisgeving aan beeldende narratieven (foto’s), als kunsteducatief middel, een bijdrage aan bevordering van bewustwording van deelname aan de samenleving? Door zichzelf en de persoonlijke omgeving te fotograferen, te kijken naar voorbeelden uit de beeldende kunst en de taal van het beeld te verkennen, ontdekten deelnemers - mensen in kwetsbare situaties - dat een ieder vanuit een eigen kijk op het leven iets anders ziet.
Presentatie
Poster

Softplace
Robert de Vaan - MA Kunsteducatie, Fontys Hogeschool
Softplaces zijn campusachtige plaatsen waar geëngageerde kunstenaars naartoe trekken om als onderzoekers verbinding met wetenschap en maatschappelijke vraagstukken te zoeken. Het zijn informele learning communities, de oervorm van onderwijs. Via digitale media kan de softplace, als een manier om te leren, opnieuw gestalte krijgen. Voor de pionierende museale instelling MU is gezocht naar een digitale leeromgeving met dezelfde relevantie als de analoge variant van de softplace.
Het onderzoek leverde drie soorten softplaces op.
Scriptie

Een nieuwe ruimte voor interactie?
Marion Lumens - MA Kunst- en cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Interactiviteit in musea appelleert aan de actieve deelname van bezoekers. Hoe beïnvloeden de mogelijkheden tot interactie met de kunst in de exposities In Orbit en Avant Garde in motion het sociale gedrag en de beleving van museum bezoekers? Wat was de invloed van ruimtegebruik en inrichting op zowel het sociale gedrag als de beleving van bezoekers? Er bleken verschillen in het gedrag van bezoekers (spontaner/gereserveerder) en in kunstbeleving (emotioneler/cognitiever).
Presentatie
Poster

Emoties in het geweer - De communicatie van emotie in Soldaat van Oranje
Merit Veldhuizen - MA Kunst- en cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Op welke manier vindt er communicatie van emotie plaats binnen de musical Soldaat van Oranje, hoe vindt er receptie van emotie plaats in deze musical, en hoe verschilt dit tussen diverse publieksgroepen? Het blijkt dat het publiek zich op een continuüm bevindt van emotionele ervaringsniveaus. Opmerkelijke patronen van emotie-ervaring zijn ontdekt binnen de groep mannen, wetenschappelijk opgeleiden en ouderen. Dit onderzoek wil meer inzicht creëren in communicatieprocessen van emotie binnen een multimediale theatrale context.
Poster
Scriptie

Verhalen verbeelden, verbinden en versterken
Willem Smit - MA Kunsteducatie, ArtEZ
Wat is, vanuit narratieve verbeelding, de samenhang tussen de kerndoelen van het primair onderwijs, hoe kunnen de leergebieden Kunstzinnige Oriëntatie, Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld elkaar versterken? En hoe kan die samenhang vertaald worden in een onderwijsprogramma? Met behulp van een aantal criteria is een programma vormgegeven dat drama (verbeelding) en taal combineert met verhalen en vertellingen uit de geschiedenismethode.
Presentatie
Poster

contact

Vera Meewis
naamVera MeewisfunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 68e-mailverameewis@lkca.nl