Kritisch advies Onderwijsraad over traject Curriculum.nu

20 december 2018

De Onderwijsraad heeft veel waardering voor het werk dat momenteel voor Curriculum.nu wordt verzet. Toch vindt de raad ook dat er sprake is van een onduidelijke opdracht in dit traject. Deze constateringen staan in een briefadvies aan minister Slob. Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie bij het LKCA, voorziet een flinke vertraging van het proces als de minister het advies van de Onderwijsraad overneemt.

Minister Slob heeft de Onderwijsraad gevraagd te kijken naar het proces van curriculumvernieuwing. De raad ziet drie verschillende processen (het herijken van kerndoelen en eindtermen, curriculumontwikkeling en onderwijsontwikkeling) die in het traject van Curriculum.nu door elkaar heen lijken te lopen. Dit komt, volgens de Onderwijsraad, doordat de uitwerking in visie, grote opdrachten en bouwstenen moet leiden tot een herziening van de kerndoelen en tegelijkertijd getoetst wordt in de praktijk van de betrokken scholen in het traject.

Herziening kerndoelen en eindtermen

Het is de vraag of de Onderwijsraad hier een juiste voorstelling van zaken schetst. Het traject van curriculumvernieuwing moet leiden (in een later te organiseren stadium) tot herziening van de kerndoelen en eindtermen. Deze moeten eerst door het ministerie worden vastgesteld. Pas daarna kunnen de herziene kerndoelen en eindtermen ingevoerd worden en (met behulp van het materiaal van de ontwikkelteams) omgezet worden naar de schoolpraktijk. De waarschuwing van de Onderwijsraad om de processen goed van elkaar te onderscheiden en telkens op de juiste wijze te adresseren, moet wel ter harte worden genomen.

Adviserende en monitorende commissie

De Onderwijsraad pleit ervoor om het proces van Curriculum.nu niet eerder voort te zetten dan dat er een permanente commissie is ingesteld. Deze commissie moet betrokken zijn bij de herijking van kerndoelen en eindtermen en bij curriculumontwikkeling. Ook moet deze commissie het gehele curriculum voortdurend kunnen overzien.

De twee belangrijkste taken van de commissie zouden zijn het adviseren over het periodiek herijken van kerndoelen en eindtermen, en het monitoren van curriculumontwikkelingen en hun samenhang. Tevens moet dan een periodieke herijking van de kerndoelen en eindtermen wettelijk vastgelegd worden. Eens in de vijf jaar zouden dan monitorende scans uitgevoerd moeten worden. Als eerste opdracht kan deze commissie zich dan buigen over het vervolgproces voor de herijking van de kerndoelen en eindtermen en daarover advies uitbrengen aan de regering.

De planning tot en met 1 april blijft ongewijzigd. Op 11 januari zijn de opbrengsten uit de vierde ontwikkelsessie beschikbaar. Tot en met 25 januari is het mogelijk om erop te reageren. Wij organiseren op 17 en 18 januari twee landelijke bijeenkomsten om samen feedback op te halen.

Lees verder

Briefadvies Onderwijsraad aan minister Slob
Meer tijd voor afstemming opbrengsten Curriculum.nu
Extra inspraakronde Curriculum.nu
Ontwikkelteam Kunst & Cultuur