Cultuurbeleid Hardenberg: Verbindende rol voor bibliotheek en muziekverenigingen

auteur
Fenna van Hout
datum
26 januari 2016

Hoe ontwikkelde het lokaal beleid voor cultuurparticipatie zich de afgelopen jaren? Het LKCA onderzocht dit in zes gemeenten, waaronder Hardenberg.
Uitgangspunt van het cultuurbeleid (2012-2015) was het bewaken van kwaliteit, ondanks de bezuinigingen. Daarmee bleef het Hardenbergse verenigingsleven vrijwel ongemoeid. Duidelijk zichtbaar is wel de keuze om de subsidie aan Kunstencentrum Muzerie af te bouwen. Muziekverenigingen ontvangen extra subsidie voor educatie aan jeugdleden en vanaf 2015 verzorgt Bibliotheek Hardenberg een breed kennismakingsaanbod voor jongeren.

Terugtrekkende gemeente, burgerparticipatie voorop

Het college in Hardenberg bleef de afgelopen tien jaar stabiel met de ChristenUnie, CDA en PvdA als coalitiepartners. Deze continuïteit is ook zichtbaar in het subsidiebeleid voor cultuur; deze bleef op hoofdlijnen ongewijzigd. Wel moest de gemeente bezuinigen op instellingsubsidies en de gemeentelijke organisatie. Hardenberg stelde hiervoor een langetermijnvisie tot 2023 op. De algemene trend is dat de gemeente de initiatieven van inwoners stimuleert.

Het cultuurbeleid, in het bijzonder voor actieve cultuurparticipatie, paste grotendeels al in deze trend en wordt daarom gecontinueerd. Het verenigingsleven wordt ondersteund via een subsidieverordening voor amateurkunst uit 2008. Daarnaast ontvangen ook historische verenigingen subsidie. Hoewel de gemeente met een subsidieplafond werkt (respectievelijk € 65.000 en € 29.000 in de periode 2012-2015), bleef de hoogte van de subsidies aan deze verenigingen nagenoeg gelijk.

Nieuwe initiatieven: educatie door muziekverenigingen

Het verenigingsleven voor muziek in Hardenberg is divers en sterk georganiseerd. In overleg met de gemeente richtten de elf HaFaBra-muziekverenigingen in 2012  de stichting HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg op, om jeugdleden van de verenigingen muziekeducatie aan te bieden. De gemeente benoemt dit als goed voorbeeld van burgerinitiatief gericht op kwaliteit en continuïteit, en stelt aan deze stichting extra subsidie beschikbaar (€ 103.000) voor de leskosten van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Cursusaanbod voor jeugd via de bibliotheek

Naast het stimuleren van burgerinitiatief, stelt de gemeente zichzelf verantwoordelijk voor (culturele) basisvoorzieningen, zoals Bibliotheek Hardenberg (€ 1,25 miljoen in 2012) en Kunstencentrum Muzerie (€ 0,8 miljoen in 2012). Desondanks bezuinigde de gemeente in de periode 2012-2015 bijna € 500.000 op de Muzerie. Met het resterende subsidiebedrag lukte het de Muzerie niet om het cursusaanbod voor de jeugd aan te blijven bieden in Hardenberg. Als gevolg van de bezuiniging heeft de Muzerie de organisatie afgebouwd.

Om te voorkomen dat er voor de jeugd geen cursusaanbod meer is, wordt deze basisvoorziening in september 2015 ondergebracht in een aparte afdeling van Bibliotheek Hardenberg; onder de naam Cultuurkoepel Vechtdal. Verschillende (amateur)kunstaanbieders in de omgeving van Hardenberg verzorgen een gesubsidieerd kennismakingsaanbod voor de jeugd. Daarna kunnen jongeren een vervolgcursus afnemen, aangeboden door een docentencollectief van oud-docenten van de Muzerie. Voor volwassenen is het cursusaanbod kostendekkend; de gemeente draagt daar niet aan bij.  Via een website brengt Cultuurkoepel Vechtdal vraag en aanbod bij elkaar.

Voor kinderen met ouders uit een laag inkomensniveau, biedt de gemeente compensatie via een fonds: het Sociaal-Cultureel (SoCu) Fonds. Deze middelen maken deel uit van budget voor minimabeleid en schuldhulpverlening.

Verbinding zoeken

Het toegankelijk, herkenbaar en laagdrempelig maken van kunst en cultuur is een belangrijk uitgangspunt in het cultuurbeleid van Hardenberg door de jaren heen. Als één van uitgangspunten in de periode 2012-2015 wordt daarom de verbinding gezocht met andere beleidsterreinen, zoals recreatie en toerisme. Dit uit zich onder meer in samenwerking met ondernemers uit de directe omgeving in culturele beeldbepalende evenementen. Daarnaast heeft Cultuurkoepel Vechtdal als doel om culturele activiteiten met en voor ondernemers of het onderwijs (brede school) te organiseren. Ook ziet de gemeente kansen in de verbinding met zorg en welzijn.

Meer informatie

Visienota kunst en cultuur 2012-2015 gemeente Hardenberg
Website Cultuurkoepel Vechtdal
Website HaFaBra Hardenberg

Bronnen

Voor dit artikel zijn beleidsstukken bestudeerd en beleidsmedewerkers geïnterviewd. 

beleid

contact

Fenna van Hout
naamFenna van HoutfunctieSpecialist beleidtelefoonnummer030 711 51 83e-mailFennavanHout@lkca.nl