Verkenning Cultuur en Onderwijs

bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs foto: Tirzah Schnater / OCW

Eén jaar nadat het bestuurlijk kader cultuur en onderwijs werd ondertekend bespraken minister, staatssecretaris, voorzitter PO-Raad, gedeputeerden en wethouders van de G35 de staat van het cultuuronderwijs. Voorafgaand aan deze bijeenkomst voerde Fred Voncken (directeur Projecten bij het ministerie van OCW) gesprekken met alle ondertekenaars van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs. Het doel was het ophalen van goede voorbeelden en het mogelijk maken van lokale afspraken tussen Cultuur en Onderwijs.

Verkenning Cultuur en Onderwijs

De verkenning heeft wederom aangetoond dat we goed cultuuronderwijs voor ieder kind niet bereiken door het opleggen van blauwdrukken, maar veel meer door het delen van kennis en het leggen van verbindingen. Binnen het programma Cultuureducatie met kwaliteit houden we ruimte voor lokale en regionale verschillen en bieden we scholen waar gewenst een handvat voor eigen invulling. Eenheid in verscheidenheid.

In de rapportage worden de voornaamste resultaten van de gesprekken weergegeven. Lees hier de rapportage.
Daarnaast treft u op diezelfde site de verslagen van de gesprekken die afgelopen maanden gevoerd zijn.

Verslag bijeenkomst bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

8 januari 2015, Ministerie OCW te Den Haag

De dagvoorzitter, Dick-Gert Smid, interviewde minister, staatssecretaris en voorzitter PO-Raad tijdens het panelgesprek met als thema Wat zijn de volgende stappen in het traject van het Bestuurlijk kader Cultuur & Onderwijs? 

Een grote groep bestuurders kwam met elkaar tot één gespreksagenda voor goed cultuuronderwijs:

  • Cultuureducatie met kwaliteit in de klas: Wethouders en gedeputeerden zien een nog weinig gearticuleerde vraag bij scholen op het gebied van cultuuronderwijs. Bij scholen ontbreekt vaak de kennis en de tijd om de vraag goed in te vullen. Cultuuronderwijs is een integraal onderdeel van het curriculum; net zo onmisbaar als een ei in het cakebeslag! Scholen staan er gelukkig niet alleen voor. Culturele instellingen, kunstenaars en ouders kunnen scholen helpen bij het articuleren van de vraag. Bestuurders kunnen hierbij ondersteuning bieden en goede voorbeelden uitwisselen.
  • Initiële opleiding en bijscholing van de leerkracht: Door het faciliteren van netwerken en inspiratiedagen kunnen gemeenten en provincies een bijdrage leveren aan een rijke culturele leeromgeving voor leerkrachten. Op de pabo kan meer een onderzoekende en creatieve houding gestimuleerd worden. Uit de ronde tafel bleek dat niet elke gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de bijscholing van leerkrachten. Een leerkracht moet vooral zelf zijn hart hebben liggen bij cultuuronderwijs.
  • Lokale culturele infrastructuur: Samenwerking tussen scholen en culturele instellin-gen vindt vaak op ad hoc basis plaats. Er moet worden nagedacht: hoe kunnen we komen tot duurzame samenwerkingsverbanden? Door alle regelingen en subsidieverplichtingen is er nu sprake van overaanbod. Meer samenhang hierin is een verbeterslag. Hierin kunnen lokale kenniscentra een rol spelen.

De betrokken overheden gaan deze gespreksagenda verder uitwerken in hun omgeving en betrekken het onderwijsveld daarbij. OCW zal regionale en landelijke initiatieven aangrijpen om samen het gesprek voort te zetten ter versterking van de kwaliteit van het cultuuronderwijs.
Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Meer over het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs