Opleidingen community arts

Opleidingen Community arts

Overzicht Bachelor Kunstvakopleidingen

Codarts - Bachelor Docent Dans
De opleiding besteedt aandacht aan de plaats van de docent dans in een voortdurend veranderende grootstedelijke multiculturele samenleving. Met dit doel werkt de opleiding intensief samen met verschillende culturele instellingen in Rotterdam die een afspiegeling vormen van de samenleving in de stad. Via stages en community-arts-projecten komen studenten daar veelvuldig mee in aanraking. Studenten worden onder meer opgeleid voor werk in de amateurkunst, in het onderwijs en in community-arts-projecten. 

Artez - Bachelor Docent Theater
Studenten worden onder meer opgeleid tot maker in het amateurtheater, in community arts projecten of tot educatief medewerker bij professionele gezelschappen. Na het tweede jaar kunnen studenten naast de profielen Onderwijs en Theater & Educatie, kiezen voor het profiel Sociaal Artistiek. Bij de opleiding in Zwolle ligt een van de accenten op het werken met verschillende doelgroepen (van buurtbewoners tot pubers en van gedetineerden tot verpleegsters)

HKU - Bachelor Theatre and Education
De opleiding Theatre and Education van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) onderscheid zich van de andere theater opleidingen aan de hku omdat er speciale aandacht is voor het werken met spelers en publiek van verschillende achtergronden. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van een eigen signatuur als theatermaker in het werken met deze speciale doelgroepen.

Inholland - Bachelor Music in Society
De afstudeerrichting Music in Society levert muzikanten af die gespecialiseerd zijn in muziek maken met mensen in allerlei verschillende situaties. Tijdens de opleiding leren de studenten vooral project gericht te werken, waarbij de verbinding met de samenleving leidend is. Muziek is de centrale spil. 

AHK - Theater Docent
De opleiding Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt op om in de brede, inspirerende en veelomvattende theaterpraktijk een weg te vinden. De opleiding besteedt veel aandacht aan het werken in context. Studenten leren theater te maken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden en op bijzondere plekken-locaties.

Masteropleidingen


Codarts - Master Kunsteducatie met specialisatie Community arts
Onder de paraplu van de Master Kunsteducatie biedt Codarts de mogelijkheid om je op masterniveau in community arts te specialiseren. Het lectoraat Community arts van de hogeschool heeft het fundament gelegd voor deze sterk op de praktijk gerichte studievariant. Centraal staat het Community arts project.

Post HBO- professionele makers


Kunstenaar in Samenleving 
Kunstenaar In Samenleving (KIS) is een eenjarige parttime opleiding, ondergebracht bij Fontys, voor professionele kunstenaars die willen werken op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. De opleiding is toegankelijk voor kunstenaars uit alle discipline. 

Post HBO voor partners


Kunst in Transitie (KiT)
In zes dagdelen krijg je een intensieve training in het ontwikkelen en aanjagen van projecten op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. Laat je inspireren door ervaren makers en aanjagers als gastdocent, ontwikkel stap voor stap een eigen project en raak al doende vertrouwd met handige ‘tools’ voor het ontwikkelen, optimaliseren en legitimeren van dit soort praktijken.
Voor deelnemers die een nieuwe beroepspraktijk willen (of moeten) ontwikkelen bieden we optioneel als aanvulling – in samenwerking met Cultuur-Ondernemen - een individueel coachingstraject (KiT-werkt).  

Deskundigheidsbevordering/Trainingen


Training Participatief Drama van Formaat
In deze opleiding leer je verschillende technieken en toepassingen van Participatief Drama. De opleiding bestaat uit drie onderdelen van elk vijf dagen, die ook zelfstandige eenheden zijn. Na het volgen van het basisprogramma level 1 is er een keuzemogelijkheid op level 2 tussen de ‘Joker als regisseur’ en de ‘Joker als agoog’. Level 3 is een programma op maat, wat toegesneden wordt aan de praktijk van de cursist. 

Minor community arts in Social Sciences (CMV) 


Haagse Hogeschool - Community Art
Deze minor is Engelstalig. De minor focust op de betekenis van community arts in de verschillende maatschappelijke domeinen. Studenten ontwikkelen een projectplan en werken daarbij samen met culturele en bv zorg instellingen, woningbouwcoöperaties en lokale bewoners.

Lectoraten met aandacht verbinding kunst samenleving


Hogeschool Zuyd - Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Lector Ruth Benschop
Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten onderzoekt de kunst op de grensvlakken tussen kunstdisciplines, tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en samenleving. 

Kenniscentrum Kunst en Samenleving Hanzehogeschool Groningen
Valt uiteen in 3 lectoraten:
a. Lector Anna Nigten
Lectoraat Popular Culture, Sustainability & Innovation (PSI)
Het lectoraat PSI richt zich op het transdisciplinaire kennisdomein waar popcultuur, technologie en economie elkaar ontmoeten.
b. Lector Rinke Smilde
Lifelong Learning in Music
Het lectoraat Lifelong Learning in Music is een lectoraat van de Hanzehogeschool Groningen (Prins Claus Conservatorium). Het lectoraat onderzoekt het concept van lifelong learning voor het muziekvakonderwijs.
c. Lector Anke Coumans
Lectoraat Image in Context (IIC)
Image in Context legt de focus op de publieke functie van het artistieke beeld: op de communicatieve kracht, op de plaats in de openbare ruimte, en op de wijze waarop kunstenaars en ontwerpers op artistieke wijze stelling nemen in het actuele debat.

Fontys Hogeschool voor de Kunst - Lectoraat 'Kunstpraktijk in de Samenleving'
Lector: vacature
Het lectoraat ‘Kunstpraktijk in de Samenleving’ onderzoekt de invloed van maatschappelijke (technologische, wetenschappelijke, economische, (cultuur)politieke en andere) veranderingen op artistieke praktijken en tracht deze te beschrijven en te verklaren.

Gerrit Rietveld Academie - Lectoraat Kunst en publieke ruimte
Lector Jeroen Boomgaard
Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte stimuleert onderzoek en theoretische reflectie over de rol van kunst en vormgeving in het publiek domein.

Faculteiten/ onderzoekscentra Universiteiten aanbod community arts


Universiteit van Utrecht - Faculteit Geesteswetenschappen
BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen; Blok Community arts.
Hoofddocent: Eugene van Erven

Rijksuniversiteit Groningen - Onderzoekscentrum Arts in Society
Door globalisering, digitalisering en economisering transformeerde de afgelopen decennia de rol van de kunsten in de maatschappij. Het expertisecentrum Arts in Society focust op die snel veranderende context.
Directeur: Pascal Gielen

Universiteit van Maastricht - Faculteit Arts and Social Sciences
Blok Community arts. The course ‘Community Art’ researches the theory and practices of a type of art that came into existence during the last two decades.
Coördinator: Paul de Bruyne