mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Cultuuronderwijs onderbouw vo

vo_schooljeugd

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van havo en vwo vormen de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In de onderbouw moeten leerlingen ten minste 2 vakken volgen die bij cultuureducatie horen: beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, fotografie, film, audiovisuele vorming), muziek, drama en dans.

Leerlingen mogen niet kiezen voor uitsluitend beeldende vakken of voor een combinatie van alleen drama en dans.

In het eerste leerjaar kan een school een oriëntatie geven op de vakken muziek, dans, drama en vakken uit de beeldende vorming.

Kerndoelen onderbouw

Voor de onderbouw zijn 58 kerndoelen opgesteld, voor de vakken Nederlands, Moderne Vreemde Talen, Wiskunde en voor de leergebieden Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport. 

Kerndoelen Leergebied kunst en cultuur

Er zijn vijf kerndoelen voor het leergebied Kunst en Cultuur. Daarin is aandacht voor alle kunstdisciplines. Erfgoededucatie is verweven in de kerndoelen voor het leergebied Kunst en Cultuur, en valt verder onder het leergebied Mens en Maatschappij.

Kerndoelen 

 • Kerndoel 48: Produceren van kunst
  De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
 • Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren
  De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden
  te presenteren. 
 • Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst
  De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.
 • Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen
  De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).
 • Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk
  De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.

Alles over kerndoelen onderbouw bij SLO

SLO biedt een overzicht van alle kerndoelen en tussendoelen ook leerlijnen. Plus basis- en keuzestof en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Invulling leergebied Kunst en Cultuur

In de onderbouw kunnen scholen zelf bepalen hoe ze het onderwijs inrichten en aanbieden, bijvoorbeeld:

 • in een samenhangend leergebied
 • in afzonderlijke vakken
 • als onderdeel van projecten
 • in een mengvorm hiervan

Uren

Het aantal uren dat scholen aan de kunstvakken moeten besteden is niet vastgelegd. Wel moet voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstelling en de kerndoelen te realiseren.