Rollen en competenties

De cultuurcoach is van grote waarde voor de kwaliteit van cultuureducatie en het leggen van verbindingen tussen cultuur, onderwijs, sport en welzijn. De functie is belangrijk, maar niet altijd zichtbaar of bekend in de gemeente. Een stevig beroepsprofiel laat de kracht van de functie zien! Én is een basis voor professionele ontwikkeling. Het LKCA en SportWorks ontwikkelen momenteel competentieprofielen gebaseerd op de rollen die cultuurcoaches vervullen.

Rollen

Een cultuurcoach vervult vaak meerdere rollen, afhankelijk van de opdracht van de gemeente en de lokale omstandigheden. Het LKCA onderscheidt zes rollen; verbinder, coach, vakdocent, ontwikkelaar, coördinator en beleidsadviseur:* 

  • De verbinder legt vanuit zijn schakelpositie in het netwerk allerlei verbindingen: tussen het onderwijs en culturele partijen of amateurkunstverenigingen uit de omgeving, tussen vraag en aanbod, tussen kunstdisciplines, tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en tussen professionals. De cultuurcoach weet haar werk af te stemmen met de diverse medewerkers op scholen en bij culturele instellingen. 
  • De coach adviseert anderen vanuit zijn kennis over cultuureducatie en biedt waar nodig hulp bij de uitvoering van het advies. De cultuurcoach coacht bijvoorbeeld educatief aanbieders of lokale amateurkunstverenigingen bij het samenwerken met het onderwijs.
  • De vakdocent draagt actief kennis over door zelf lessen voor leerlingen te verzorgen of door als trainer leerkrachten bij te scholen. Ook draagt hij of zij kennis van actuele ontwikkelingen over cultuureducatie over op anderen.
  • De ontwikkelaar ontwikkelt nieuwe producten of diensten, zoals educatief aanbod, leerlijnen of beoordelingsinstrumenten en helpt anderen met (door)ontwikkeling van bestaand aanbod. Een cultuurcoach weet anderen te enthousiasmeren waardoor nieuwe initiatieven ontstaan.
  • De coördinator voert coördinerende taken uit en neemt daarmee organisatorisch werk uit handen van onderwijs en cultuur. Voorbeelden zijn het organiseren van educatieve activiteiten van anderen, of het maken van een planning.
  • De beleidsadviseur geeft - als ambassadeur van cultuureducatie - inhoudelijk of organisatorisch beleidsadvies aan directies van onderwijs/cultuur of aan beleidsmedewerkers van de gemeente. Een cultuurcoach heeft ook zicht op subsidiemogelijkheden, vraagt subsidie aan of helpt anderen bij het doen van een aanvraag.

Deze rollen zijn een hulpmiddel om tot een goede taakverdeling te komen voor individuele cultuurcoaches en voor teams.

Competentieprofielen

De competentieprofielen worden nu vastgesteld met medewerking van de beroepsgroep. Het LKCA heeft geïnventariseerd welke competenties volgens cultuurcoaches het best passen bij een bepaalde rol. Een groep cultuurcoaches heeft op 14 april 2016 met elkaar gediscussieerd over de voor iedere rol benodigde competenties. Op basis van deze resultaten zal SportWorks een op maat gemaakt assessment aanbieden dat inzicht geeft in competenties. De scan maakt op een snelle en toegankelijke manier talenten, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk, zowel van individuen als van teams. 

Kijk voor meer informatie op sportworks.nl

* Het onderzoek waarop deze indeling is gebaseerd:  
Onderzoeksrapport onderzoeksstage cultuurcoaches