Workshops ronde 2

15.00-16.15 uur

Erfgoedwijsheid

Workshop door Hester Dibbits en Jacquelien Vroemen 

Vaak wordt gezegd: 'je moet respect voor erfgoed hebben'. Maar kun je dat wel zo algemeen stellen? Geldt dat dan voor alle tradities, monumenten en collecties? En wie bepaalt wat er belangrijk is? 

Je verkent in deze workshop een (door de Reinwardt Academie ism Imagine IC ontwikkelde) alternatieve, tegendraadse vorm van erfgoededucatie waarin alle mogelijke vragen van erfgoed aan bod komen. Met eenvoudige oefeningen zie je hoe je samen met leerlingen tot het inzicht kan komen dat erfgoed niet een vaststaand gegeven is. Iets wordt erfgoed genoemd omdat het belangrijk gevonden wordt. Het is een soort keurmerk, een keurmerk met emotie. Het inzicht maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan over musea, monumenten en tradities in onze 21e eeuwse samenleving. En dat is niet onbelangrijk in een tijd waarin veel scholen zich afvragen: gaan we het over Zwarte Piet hebben of toch maar niet?

Professor Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Center for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. Ook is zij verbonden aan de Reinwardt Academie, waar zelfstandig educator en docent Jacquelien Vroemen als master student werkt aan een omvangrijk onderzoek naar erfgoededucatieprojecten.

Kunst, wetenschap en techniek

Workshop door Femke Wubbels

Wetenschappers en kunstenaars hebben op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar gemeen. Kunstenaars werpen vaak een kritische blik op de wereld en kunnen oeverloos uitweiden en filosoferen over ‘dingen’. Wetenschappers zijn to-the-point, op zoek naar praktische oplossing en staan midden in de wereld. Maar staan wetenschap en kunst wel zo ver van elkaar af?

Je krijgt in deze workshop een korte blik op hoe je onderwijs zou kunnen ontwikkelen waarbij kinderen de verbinding maken tussen wetenschap, techniek en kunst. Onderwer-pen als vaardigheden, verbeeldingskracht, 21e eeuwse vaardigheden en creativiteit komen hierbij aan bod. Je gaat praktisch aan de slag zodat je zelf kunt ervaren hoe dit onderwijs werkt en je dit direct kunt toepassen in de praktijk.

Femke Wubbels is beeldend kunstenaar, pabo-docent en onderzoeker.

Muziek is een Taal

Workshop door Priya Keet

Samen met Stichting Taalvorming heeft Aslan Muziekcentrum een lessenserie ontwikkeld waarbij specifiek aandacht is voor de taalontwikkeling tijdens de muzieklessen. Het doel van de lessenreeks is om in te spelen op de behoefte van scholen om taalachterstanden mogelijk in te lopen. De reeks bestaat uit lessen voor groep 1-4 en uit testen is gebleken dat de lessen goed werken voor zowel de muziekdocent als de groepsleerkracht. De werkwijze is een activerende didactiek en een inzicht in methodiek voor ontwikkeling van sociale competenties, vanuit bekende en alledaagse praktijk.

In deze workshop leer je zelf werken met muzieklessen waar de ontwikkeling van taal een plek heeft gekregen. Hoe kun je deze lessen opbouwen en combineer je taal- en muziekcompetenties? Hierbij is sowieso aandacht voor het werken met verschillende taaldomeinen en werkvormen, door het vooral zelf te ervaren en te doen.

Priya Keet (1988) studeerde Docent Muziek met zang als hoofdinstrument aan het Utrechts Conservatorium en momenteel de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze geeft muzieklessen en -workshops aan uiteenlopende doelgroepen en werkt een aantal jaren als cultuurcoach voor de wijk Overvecht, Utrecht. Sinds 2016 werkt ze als coördinator en trainer voor het trainingscentrum van Aslan Muziekcentrum. 

Curious Minds - Kunsteducatie: video-interactieanalyse

Workshop door Evert Bisschop Boele en Ineke Haakma

De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, een onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’. In dit programma is de focus de interactie in de ‘talentendriehoek’ leerling – volwassene – taak. In het onderzoek en in de uiteindelijke coachingsmodules die door het programma worden opgeleverd neemt video-interactieanalyse een belangrijke plaats in.

Je gaat in deze workshop praktisch aan de slag met behulp van video-interactieanalyse zodat je aan het eind zicht hebt op de werking van het programma.

Prof. dr. Evert Bisschop Boele is lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is hij sinds november 2016 bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. dr. Ineke Haakma, postdoc onderzoeker Curious Minds-Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen

Samenhang in (kunst)onderwijs

Workshop door Barend van Heusden

Je gaat in deze workshop aan de slag om samenhang in het onderwijs op je eigen school verder uit te werken. Ieder vak werkt met onderwerpen, vaardigheden en media, maar steeds in verschillende combinaties. Je pakt een onderwerp bij de kop, kiest het type leerling en brengt de samenhang in een schema in kaart. Je gaat dus een mooie les, of zelfs lessenreeks, bedenken!

Kunst krijgt speciale aandacht. Met kunst doe je iets bijzonders: je reflecteert op het leven door verbeelding. En dat is precies zoals workshopleider Barend van Heusden het ziet. In het basisonderwijs is het belangrijk om aan te sluiten bij de cultuur van kinderen. Sociale media en games zijn populair, en kunnen daarom een goede insteek zijn voor cultuuronderwijs.

Prof. Dr. Barend van Heusden is hoogleraar aan de Faculteit der Letteren, Cultuur en Cognitie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep cultuuronderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen en ontwikkelde het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel. Hij is mede-ontwikkelaar  bij de academische leergang cultuuronderwijs en doceert Arts, Culture and Media aan het University College Groningen.

DANS, de motor van het leren

Workshop door Nele Vandeneede

Nele Vandeneede neemt je in deze interactieve presentatie mee in haar bachelorproef DANS, de motor van het leren. Voor haar onderzoek onderwees zij kinderen uit groep 5 al dansens het vak wereldoriëntatie. Met een knipoog naar de 21e eeuwse vaardigheden, ver-nieuwend (cultuur)onderwijs, Cultuureducatie met Kwaliteit, Onderwijs2032, etc…

Je ervaart zelf de voorbeelden uit de praktijk met naderhand een analyse vanuit het vak dans én vanuit het zaakvak. De gerichte tools die je krijgt, maken het behapbaar om vak-overstijgend te denken en te handelen. In deze workshop ondervind je wat de meerwaarde is van co-creatie en vakintegratie.

Nele Vandeneede (1993) studeerde in 2015 af als Bachelor Docent Dans aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en doet al jarenlang onderzoek naar danseducatie in het primair onderwijs. Nele werkt freelance; in het binnen- en buitenschoolse dansonderwijs, in het binnen- en buitenland. Geregeld verzorgt zij bijscholingen dansexpressie en -didactiek aan (dans)docenten en schoolteams en wordt zij gevraagd als gastdocent/-spreker op HBO opleidingen en conferenties.