mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Cultuur in kabinetsformatie en coalitie

11 april 2017

Op het Binnenhof zijn de formatiebesprekingen in volle gang. Op basis van de verkiezingsuitslag is een beperkt aantal coalities mogelijk. Wat betekent dat voor het cultuurbeleid? Dat is moeilijk te voorspellen. Wel kunnen we de standpunten van de meest waarschijnlijke coalitiepartijen vergelijken.

Mogelijke coalities
Meerderheidscoalities:
VVD + CDA + D66 + GroenLinks: 85 zetels
VVD + CDA + D66 + ChristenUnie: 76 zetels
VVD + CDA + D66 + PvdA: 80 zetels
Minderheidscoalitie:
VVD + CDA + D66: 71 zetels


Overeenkomsten in standpunten cultuur

 1. Cultuursubsidies
  Alle mogelijke coalitiepartijen willen op zijn minst het huidige subsidieniveau voor cultuur handhaven, en goede afstemming tussen Rijk, gemeenten en provincies.
 2. Cultuureducatie
  De brede vormende opdracht van het onderwijs wordt door alle betrokken partijen onderschreven. Daarbij wordt ook het belang van cultuureducatie, binnen- en buitenschools, expliciet genoemd.
 3. Cultuur voor iedereen toegankelijk
  Ook over een goede spreiding van het culturele aanbod over de regio’s , en een eerlijke verdeling van cultuursubsidies over het land, zijn de partijen het eens.
 4. Cultuurbehoud
  Alle betrokkenen bepleiten behoud van het (nationale) erfgoed.

Verschillen in standpunten cultuur

 1. Cultuursubsidies
  Waar VVD, CDA en ChristenUnie de subsidies op het huidige niveau willen handhaven, maar hervormen, willen D66, GroenLinks en PvdA flink extra geld vrijmaken voor cultuur. Ook voor vernieuwing, experiment en talentontwikkeling.
 2. Cultuureducatie
  VVD, CDA en ChristenUnie zijn tegen teveel overheidsbemoeienis met de onderwijsinhoud, en hechten - vanuit confessionele dan wel liberale visie - aan de vrijheid van onderwijs en autonomie van scholen. Scholen mogen van hen zelf bepalen hoe zij aandacht aan cultuur besteden. D66, GroenLinks en PvdA willen dat cultuur vast onderdeel wordt van de lesprogramma’s in het lager en middelbaar onderwijs, met meer budget.
 3. Cultuur voor iedereen toegankelijk
  Behalve VVD zetten alle partijen in op toegankelijkheid van lokale buitenschoolse culturele voorzieningen voor ieder kind. En ook op een bredere sociale en culturele functie voor bibliotheken, door samenwerking met scholen, zorginstellingen en cultuur.
  D66 en GroenLinks zetten in het bijzonder in op brede buurtscholen/kindcentra, zodat elk kind zich kan ontwikkelen op het gebied van o.a. cultuur.
 4. Cultuurbehoud
  D66 en ChristenUnie willen erfgoed toegankelijker maken door digitalisering. ChristenUnie vraagt extra aandacht en budget voor kerkelijk erfgoed. GroenLinks wil meer aandacht voor het koloniale en slavernijverleden en de migratiegeschiedenis.

Cultuur in coalitieakkoord

Alle betrokken partijen zijn het in de basis dus eens: cultuursubsidies handhaven, goede regionale spreiding van aanbod, cultuureducatie binnen- en buitenschools voor brede vorming jeugd, en behoud van erfgoed. 

Hooguit zal D66 met steun van andere coalitiepartners voor elkaar krijgen dat er meer budget vrijkomt, dat meer kinderen kennismaken met cultuur op school en daarbuiten, en dat meer erfgoed digitaal toegankelijk wordt.

Cultuur in de formatie

Foto: Wikimedia

contact

Michiel de Wit
naam
Michiel de Wit
functie
Communicatieadviseur
(voor pers en media)
telefoonnummer
030 711 51 69
e-mail
MichieldeWit@lkca.nl