mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Kunst en cultuur in het hoger onderwijs

hbo-kunstonderwijs

Het hoger onderwijs biedt diverse opleidingen op het gebied van kunst en cultuur, zowel op pabo's als op lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, en in het hoger beroepsonderwijs. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden masters cultuureducatie.

Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) 

Het hbo biedt op drie niveaus opleidingen aan die relevant zijn voor cultuureducatie: vooropleidingen, reguliere hbo-opleidingen en post-hbo opleidingen.

  • Er zijn circa 17 lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo's) die een minor cultuureducatie bieden. Meestal leidt die ook op tot het certificaat interne cultuurcoördinator (icc).
  • Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs hebben cultuureducatie binnen diverse opleidingen opgenomen, vaak bij de moderne vreemde talen en geschiedenis, een enkele keer ook bijvoorbeeld bij bètavakken.  
  • Het hbo-kunstvakonderwijs leidt studenten op tot docenten in een bepaalde discipline of tot uitvoerend of scheppend kunstenaar
  • Voor getalenteerde scholieren zijn er bij het hbo-kunstonderwijs vooropleidingen voor verschillende disciplines. Ook zijn er jeugdtheaterscholen met een vooropleiding voor de hbo-theateropleiding
  • Cultuureducatie is ook vaak onderdeel van hbo-opleidingen als museologie of cultureel erfgoed. 
  • Het hbo biedt verschillende post-hbo-opleidingen, onder meer masters kunsteducatie, bedoeld voor afstudeerden van kunstvakdocentenopleidingen, en opleidingen als vakleerkracht muziek en beroepskunstenaar in de klas (bik).

Wetenschappelijk onderwijs

Interessante studies voor cultuureducatie zijn cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, theater-, film- en televisiewetenschap, musicologie, literatuurwetenschap, geschiedenis en erfgoedstudies. Deze studies zijn ondergebracht bji faculteiten letteren of geesteswetenschappen. Voor museumstudies is er een aparte master aan de Universiteit van Amsterdam. 

Aspecten van onderwijs, educatie en leren worden bestudeerd aan faculteiten sociale wetenschappen. Studies als communicatiewetenschap, filosofie (esthetica), pedagogiek/onderwijskunde (en de academische Pabo), psychologie, sociologie en antropologie bieden aanknopingspunten voor cultuureducatie. Aan diverse universiteiten wordt cultuureducatie als apart studieonderdeel, minor of specifieke cursus aangeboden. 

Onderzoek in het hoger onderwijs

Sinds ca. 2001 verzorgen de Nederlandse hogescholen niet alleen onderwijs maar verrichten zij ook onderzoek. Het gaat dan vooral om praktijkgericht onderzoek, onder leiding van een lector. 

Het onderzoek dat op universiteiten wordt gedaan is meer fundamenteel van aard. Dit gebeurt onder leiding van een hoogleraar. Er verschillende lectoraten en twee leerstoelen op het gebied van kunst en cultuur
Meer informatie in de onderzoeksportal