mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Provinciale instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Provinciale instellingen voor cultuureducatie en -participatie bieden advies en ondersteuning aan gemeenten, culturele instellingen, scholen en/of amateurverenigingen.

Verschillende taken

Zij krijgen subsidie van de provincie en zijn partner in de uitvoering van het provinciale cultuurbeleid. De taken variëren van advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming tot projectontwikkeling, lesaanbod, facilitaire ondersteuning en financiering. De taken verschillen per instelling omdat provincies van elkaar verschillen in beleidskeuzes en identiteit.

Veertien provinciale instellingen hebben hun expertise gebundeld in de Raad van twaalf.

Erfgoedhuizen

Provinciale erfgoedhuizen en vergelijkbare provinciale erfgoedinstellingen ondersteunen beheerders en gebruikers van erfgoed, waaronder scholen en aanbieders van erfgoededucatie. Deze instellingen zijn verenigd in OPEN.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de helft van de provincies is de provinciale instelling voor kunst en cultuur penvoerder en regisseur van projecten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Bezuinigingen

De meeste provinciale instellingen voor kunst en cultuur zijn recent getroffen door be-zuinigingen. Elke provincie maakt daarin zijn eigen keuze. In Overijssel werd de provinciale instelling zelfs opgeheven. Ook Zuid-Holland en recent Noord-Holland bezuinigde fors op hun instelling. In het algemeen zijn vooral taken voor cultuurparticipatie in de vrije tijd wegbezuinigd. De taken voor binnenschoolse cultuureducatie zijn in meer of mindere mate gespaard. Veel provincies werken nu aan een nieuwe cultuurnota. De komende tijd zal blijken of de provinciale instellingen nog meer veranderingen gaan doormaken.

Provinciale erfgoedinstellingen hebben minder last van een terugtredende overheid, omdat provincies erfgoedbeleid zien als onderdeel van hun ruimtelijke taken.

Meer informatie:
Meedoen is de kunst (Raad voor Cultuur, 2014)
Lokaal stelsel actieve cultuurparticipatie in transitie (LKCA, 2014)